Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Parochie Maria Moeder van barmhartigheid
De Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid is niet alleen een geloofsgemeenschap, maar ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Hierop is van toepassing het Reglement voor het bestuur van een parochie van de R.K.-kerk in Nederland zoals laatstelijk vastgesteld door de bisschoppen van de R.K.-kerkprovincie in Nederland.

ANBI-status
De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de RK Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, parochiële caritas instellingen (PCI’s) en andere katholieke instellingen. De ANBI-status brengt fiscale voordelen met zich mee. Een ANBI-instelling is vrijgesteld van erfbelasting bij nalatenschappen en vrijgesteld van schenkbelasting bij schenkingen en giften. Bovendien kan degene, die een schenking of een gift doet aan een ANBI-instelling het bedrag van zijn schenking of gift aftrekken van zijn inkomstenbelasting. 

Periodieke Gift niet meer via notaris
Sinds 1 januari 2014 hoeft een periodieke schenking niet meer via een notaris te worden geregeld. Een ANBI-instelling regelt dit nu zelf middels een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst voor periodieke schenking.  Overeenkomst periodieke schenking

 Algemene gegevens
De R.K-Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid omvat vijf kerken: H. Martinus te Born, St. Martinus te Holtum, H. Catharina te Buchten, H. Catharina te Grevenbicht en H. Willibrordus te Obbicht. Deze geloofsgemeenschappen behoren allen tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland.

Naam: Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid
Email: info@parochieborn.nl
Telefoonnummer: 046-8500680
Bezoekadres en Postadres:  Bronstraat 2A
Postcode: 6121 LG
Plaats: Parochiekantoor Born  open op donderdag: 13.30 uur tot 16.30 uur
Website: www.parochieborn.nl
RSIN/Fiscaal nummer: 865087064
KvK nummer: 89742559

 

Parochiële Caritasinstelling  Born  
RSIN/Fiscaal nummer: 824179237
KvK nummer: 74874950

 Samenstelling bestuur
Het parochiebestuur bestaat uit 6 bestuursleden, waaronder een voorzitter (de Z.E.W. heer pastoor), een vicevoorzitter, een penningmeester en een secretaris. De eindverantwoorde­lijkheid voor alle parochiële zaken ligt bij het parochiebestuur onder leiding van de pastoor. Iedere kerk heeft een eigen parochiecomité voor de lokale zaken dat wordt ondersteund, begeleid en toegerust door het pastoraal team. Alle adresgegevens van de parochie, bestuur en parochiecomités zijn gepubliceerd op de website.

 Doelstelling/visie
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.

 Voor de Parochie Maria Moeder van barmhartigheid is dit uitgewerkt in een eigen beleidsvisie

Onze missie is:
Het verlangen naar Gods liefde en Koninkrijk in onszelf en anderen wakker te houden.
Om te bouwen aan een gemeenschap waar ieder welkom is:

 • Waar mensen het leven kunnen vieren;
 • Waar mensen rust, gehoor, bevestiging en troost vinden;
 • Waar mensen hoop, moed en kracht kunnen putten. 

Onze visie is:

 • Gods liefde is als levenswater dat ons onuitputtelijke spirituele energie geeft.
 • Wij willen samen bouwen aan Gods Rijk op aarde, door zijn liefde tastbaar, hoorbaar en zichtbaar maken. 

Het doel dat ons voor ogen staat is:

 • Wij willen gezamenlijk: leren, vieren, dienen en delen rond de H. Sacramenten als middelpunt.
 • Een gezamenlijke identiteit opbouwen en uitdragen (communicatie met één herkenbare stem en gezicht). 

Onze strategie is:
Of en hoe we de lokale geloofsgemeenschappen in stand kunnen houden, is enkel en alleen afhankelijk van de vitaliteit van de lokale gemeenschap: Vinden we voldoende mensen om die gemeenschap te dragen: mannen en vrouwen, die de gemeenschap voorgaan in een eigen programma van nabijheid?

 • Een gezamenlijke identiteit opbouwen. We ontwikkelen een parochieel programma dat mensen uit de verschillende geloofsgemeenschappen samenbrengt. Activiteiten voor jong en oud, voor alle parochianen.
 • We zoeken samenwerking binnen de eigen parochie, maar kijken zeker ook naar verdere samenwerking met anderen binnen de parochie. Dit heeft geresulteerd in de vorming van een Gelegenheidskoor. Hartewens is het oprichten van een jeugdkoor.

Het volledige beleidsplan vindt u op onze website

 Beloningsbeleid
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs voor hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in het Rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van een parochie behorende tot de rooms katholieke kerk in Nederland zoals laatstelijk vastgesteld door de bisschoppen van de R.K.-kerkprovincie in Nederland. diocesane regelingen.

 Verslag Activiteiten
De parochie is een levendige gemeenschap, waar verschillende activiteiten plaatsvinden: zoals: liturgievieringen, catechese voor kinderen en volwassenen, zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, materiële hulp aan mensen die dat nodig hebben, een ontmoetingsplek voor jongeren en zorg voor het behoud en onderhoud van het kerkgebouw.

 Het programma wordt gevormd door de kerntaken:
leren (catechese) – vieren (liturgie) – dienen (diaconaat) – delen (pastoraat).

Deze kerntaken dienen goed georganiseerd en verzorgd te worden. Het is van belang dat zij aantrekkelijk en inspirerend zijn. De kerntaken worden uitgevoerd door de leden van het pastoraal team, ondersteund door toegeruste vrijwilligers.

 • De R.K. parochie Maria Moeder van Barmhartigheid richt zich op een sluitende exploitatie en spant zich maximaal in om de parochiekerken en begraafplaatsen open te houden
 • Onze parochie spant zich verder in voor een proactieve communicatie met alle parochianen, middels parochieblad , website en nieuwsbrieven

Een uitgebreid activiteitenoverzicht treft u aan op onze website (www.parochieborn.nl)

 Financiën
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de parochie waartoe zij behoren. De parochie bezit enkele (voormalige) pastorieën en wat landerijen, die veelal aan de parochie zijn nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het parochiewerk. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Van de Gemeente Sittard-Geleen ontvangen wij per kerk een kleine subsidie.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van beloningen voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de instandhouding van kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salarissen, en onkostenvergoeding voor vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de bestedingen van het verslagjaar.

 

Overzicht Baten & Lasten 2022    
Baten   Lasten  
Kerkbijdragen  €      44.731 Kosten onroerend goed  €      76.947
Collecten  €      15.797 Begraafplaats  €      14.618
Offerblokken, kaarsen  €        9.059 Persoonskosten  €      66.992
Stipendia  €        8.763 Erediensten  €      19.092
Huwelijken, Uitvaarten ed  €      16.022 Pastoraal werk  €      19.759
Pachten, Huren etc  €      89.163 Beheerskosten  €      24.615
Subsidie Gemeente  €        6.990 Bijdrage Bisdom     €      29.476
Grafrechten vrijval  €      25.341    
Nadelig Saldo €      35.635    
Totaal  €    215.864    €  215.864

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.

ANBI publicatie         R.K.-Parochiële Caritasinstelling Born

Naam:                         R.K.-Parochiële Caritasinstelling Born

Website:                     N.v.t.

RSIN/Fiscaal nr:         824179237

Kamer van Koophandel : 74874950

E-mail:                        cjvandegeer@home.nl

Adres:                         Dorpstraat 34A

Postcode:                   6122 CB

Plaats:                        Buchten

Telefoonnummer:       06-20541440

 De Parochiële Caritasinstelling Born (afgekort PCI Born) is een rechtspersoon die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De PCI is een onderdeel van het Bisdom Roermond.
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke PCI-en en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de PCI-Born.

 Samenstelling bestuur
De PCI is een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge Boek 2, artikel 2, van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Voor het PCI-bestuur geldt het Algemeen Reglement voor het bestuur van een (interparochiële) caritasinstelling in de Nederlandse RK-Kerkprovincie (zie link). Dit reglement geeft aan welke onderdelen een PCI kent en hoe zij met elkaar samenwerken.

Het bestuur van de PCI bestaat uit min. 3 bestuursleden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De bestuursleden worden door de bisschop benoemd. Het bestuur van de PCI heeft tot taak het verwerven van middelen, het doelmatig beheer van het opgebouwde vermogen en de doelmatige aanwending daarvan, een en ander ten bate van de caritas. De PCI staat onder het kerkelijk gezag van de bisschop.

Algemeen Reglement bestuur PCI

 Doelstelling/visie
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de caritas als “het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid”.

De PCI heeft als doel de caritas permanent een herkenbare plaats te bieden binnen en vanuit de parochie een werkzaam instrument voor de caritas in de parochie(s) te zijn.

 Beleidsplan
Beleid van de PCI Born.

 Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale beroepskrachten en overige medewerkers van PCI-en is geregeld in de diocesane regelingen. PCI Born heeft geen beroepskrachten in dienst.

 Verslag Activiteiten
De PCI richt zich op het ondersteunen van de minst bedeelden in de samenleving. De PCI werd vroeger ook wel aangeduid met ‘armbestuur’. De PCI richt zich zowel op het lenigen van individuele financiële noden en behoeften als ook op het dienstwerk in algemene zin aan mensen die in nood verkeren.

Een overzicht van de belangrijkste recente activiteiten treft u aan op de website .

 Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de PCI vertoont een grote mate van continuïteit.

 Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 Baten en Lasten PCI

Staat van baten en lasten   Boekjaar 2022  
Baten   Lasten  
Opbrengst beleggingen   Kosten beleggingen €     544
Pachten € 5.017 Bankkosten €     234
Dividend uitkering €    545 Waterschapslasten €       54
Retour ontv. dividendbelasting   Overige kosten €       20
Overige baten: rente   Positief Saldo € 4.710
  € 5.562   € 5.562

 Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. De PCI beheert haar vermogen bestaande uit vastgoed (landerijen) en beleggingen c.q. geldmiddelen. Veelal is dit vermogen nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de PCI.

Door optimale inzet van vrijwilligerswerk zijn de kosten van de eigen organisatie minimaal. Zo kunnen alle inkomsten worden besteed aan het diaconale werk van de PCI, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en projecten. Bovenstaande staat van baten en lasten geeft hiervan een getrouw beeld.