Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Beleidsplan parochiefederatie Born

De ontwikkelingen in kerk en maatschappij stoppen niet bij de parochiegrenzen. Onze parochies ontkomen niet aan de krimp en vergrijzing. De ontkerkelijking leidt ontegenzeggelijk tot een teruggang van parochianen en kerkbezoek, minder roepingen en priesters.
De vitaliteit van de geloofsgemeenschappen is een bron van zorg. De financiële situatie van de parochies is niet rooskleurig. Er is een toenemend tekort aan vrijwilligers en het vrijwilligerskader vergrijst, dit noopt tot een bezinning op onze missie en visie en verdere afstemming van het beleid.

Door weloverwogen keuzes te maken, kunnen we de inhoud en de kwaliteit van het pastoraat in stand houden.
We zullen de beschikbare talenten strategisch en efficiënt moeten inzetten: “klein maar dapper!” Daarvoor zullen we ons de komende jaren met hart en ziel inzetten. We putten onze kracht uit de H. Schriften en onze tradities.

Voor het federatiebestuur voldoende aanleiding om te werken aan een beleidsvisie over de diverse taakvelden.
De uitgangspunten en beleidsrichting zijn uitvoerig besproken binnen de verschillende commissies, parochiecomités en vrijwilligers en zijn vastgelegd in het Beleidsplan 2016-2025 parochiefederatie Born.

Het federatiebestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van deze beleidsvisie en heeft hiertoe een actieplan opgesteld.

Deze keuzes zijn eenduidig: Het uitdragen van het evangelie en de Blijde Boodschap is ‘corebusiness’ van onze kerk en parochies, alleen in dat licht worden de beschikbare middelen ingezet.

Uw reactie is van harte welkom.

 

Het bestuur van de Parochiefederatie Born

Plaats een reactie