Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Op 1 januari 2023 zijn de parochies H. Martinus te Born, H. Catharina te Buchten, H. Martinus te Holtum, H. Willibrordus te Obbicht, H. Catharina te Grevenbicht en het rectoraat HH. Petrus en Paulus te Schipperskerk samengevoegd tot één nieuwe parochie, met als naam:
Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid.

De nieuwe parochie neemt alle zaken, rechten en verplichtingen over van de vroegere parochies en het rectoraat. Parochiekerk is de H. Martinuskerk in Born; de overige kerken behouden hun functie als kerk.

De ZEW heer Houwman is benoemd als pastoor, tevens voorzitter van het bestuur. Het parochie­bestuur bestaat voorts uit de heren: Ger Theelen, Jan Hermans, Marthé Hecker, William van de Wauw; Jac Hermans en Jan van de Geer.

Parochiële Caritasinstelling Born (verder PCI Born).

Met ingang van 1 januari 2023 is het Armbestuur van Holtum opgeheven en de rechten en plichten hiervan gaan over op de PCI Born, werkzaam binnen het grondgebied van de Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid.

Het bestuur van de PCI Born bestaat uit pastoor Houwman (voorzitter), Ger Theelen, Jan v/d Geer en Marthé Hecker.

Toelichting
De zes Bornse parochies werken vanaf 2005 samen in clusterverband en vormen sinds juli 2013 een federatie met één gezamenlijk bestuur voor de vijf kerken.
Op 25-5-2022 werd de intentie om te fuseren voorgelegd aan het Bisdom en na intensieve voorberei­ding werd de fusieaanvraag formeel ingediend op 23 november.

In het kader van de fusie zijn drie hoorzittingen gehouden: in Buchten op 15-11-2022; in Grevenbicht op 17-11-2022 en in Born op 6-12-2022. Onder de circa 140 aanwezigen was een breed draagvlak voor de fusieplannen. Uit de gehouden inventarisaties bleek dat de parochies veel samen en hetzelfde doen: beleid, reglementen, contracten en tarieven zijn uniform en wijzigen niet.

Bij deze inspraak werden diverse vragen gesteld. Dit heeft o.a. geleid tot de nieuwe parochie­­naam.
De vijf kerken en parochiecomités blijven bestaan en houden dezelfde taken.
Administratief is er straks één hoofdadministratie, waarbij kosten en vermogens per kerk (kostenplaats) worden geregistreerd, zodat de herkomst van middelen herken­baar blijft.

Fusiedoel is vereenvoudiging en uniformering onder de noemer:
  Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid: één parochie en vijf gemeenschappen

  • Onze parochie wordt gevormd door de vijf lokale geloofsgemeenschappen.
  • Deze gemeenschappen, vormen samen één parochie en zijn solidair met elkaar.
  • De tradities en “couleur locale” worden gewaardeerd en gecultiveerd, voor zover ze de eenheid binnen de parochie niet schaden.
  • We streven ernaar dat alle parochianen en alle mensen van goede wil zich op de diverse locaties welkom weten en thuis voelen.
  • We streven ernaar dat zij hun talenten kunnen inzetten ten dienste van de parochie.

Caritas via PCI Born

Het beleidsplan van de parochie omschrijft als kernwaarden voor het geloof: leren (catechese) – vieren (liturgie) – dienen (diaconaat) – delen (pastoraat).

De visie van de PCI Born luidt:
Alle christenen hebben de evangelische opdracht om zich – door dienstbaarheid en naastenliefde (diaconie) – in te zetten voor sociale rechtvaardigheid en om hulp te bieden aan mensen in concrete noodsituaties.

In de missie: barmhartigheid, gerechtigheid en solidariteit, staat barmhartigheid voorop.

PCI Born is dienstbaar aan Kerk en samenleving en probeert mensen met (materiële of financiële) problemen op weg te helpen naar zelfred­zaamheid, waar nodig met professionele hulp en wil op deze manier werken aan een rechtvaardiger wereld.

We volgen hiermee de oproep van Paus Franciscus om inhoud te geven aan de zeven werken van barmhartigheid.

Vrijwilligers
Deze nieuwe start voor parochie en caritas biedt volop ruimte aan vrijwilligers voor klussen, projectjes en deeltaken, om hierin een eigen plekje te vinden.

Fusieplan     Presentatie fusieplan      Verslag 1e en 2e hoorzitting   Verslag 3e hoorzitting    Fusiedecreet    Caritas

Plaats een reactie